Etkinlikler

Düşünürler ve Metinler Bağlamında 2. Adalet Çalıştayı Gerçekleşti

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD) kapsamında düzenlenen 4. çalıştay “Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet: Düşünürler ve Metinler” 29 Nisan Cumartesi günü İLEM’de gerçekleşti. 

İlki 26 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Adalet Çalıştayı’nın devamı niteliğinde olan toplantıya ilgi yoğundu. İlk adalet çalıştayında İslam siyaset düşüncesinin İslam öncesi toplumlardan devraldığı fikrî mirasın izleri sürülmüştü. Bu toplantıda ise siyaset-adalet ilişkisi temsil gücü yüksek düşünür ve eserler bağlamında tartışmaya açıldı.

İLEM Teras Salon'da yüz yüze gerçekleştirilen çalıştayda Yunus Cengiz, Yunus Kaplan, Hakan Hemşinli, Tahsin Görgün, İbrahim Aksu, Mehmet Murat Karakaya, Binazir Gashim-zade ve Recep Erkmen tebliğlerini sundular. Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer, Özkan Öztürk ve Eşref Altaş ise oturumların moderatörlüğünü yürüttü.

Çalıştay İLEM Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan ve proje yürütücüsü Ahmet Köroğlu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Mercan konuşmasında, İslam Siyaset Düşüncesi projesi ile İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden gündem edildiğine vurgu yaparak meselelere dair tespit, tahlil, tenkitlerin günümüze ne söyleyebileceğini müzakereye açıyor olmanın önemine vurgu yaptı. Açılış konuşmasının sonunda, bu çalıştayı organize eden Yunus Kaplan'a ve desteklerinden ötürü Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e teşekkürlerini etti.

1. oturumda; Cahız, Farabi ve İbn Miskeveyh’de değişim ve kırılmalar Yunus Cengiz, Yunus Kaplan ve Hakan Hemşinli tarafından tartışmaya açıldı. İkinci oturumda; ikincil literatürün analizine dair Rawls ve Habermas'ın sorularna Maverdi üzerinden nasıl bir cevap verilebilir? sorusunu Tahsin Görgün cevap aradı. Gazali, İbn-i Rüşt ve Necmeddin-i Daye'nin adalet görüşlerinin ele alındığı üçüncü oturumda ise; İbrahim Aksu, Mehmet Murat Karakaya ve Binazir Gashim-zade farklı olay, bölge ve zaman dilimlerini değişim bağlamında kritik ettiler. Son oturumda; Recep Erkmen Adudüddin el-İci’nin adalet anlayışını ortaya koydu.

Kronolojik olarak düşünürlerin ele alındığı çalıştayda düşünürlerin adalet mefhumunu temellendirme noktasındaki teorik yönelimleri ve bu yönelimlerin siyaset pratiğini etkileyip etkilemediği hususu incelemeye tabi tutuldu. Farklı disiplinlerin cephesinden siyaset pratiğinde şu veya bu ölçüde hayat bulan adalet mefhumunun ana sorunlarına düşünürler özelinde dikkat çekilerek, ortak ve farklı eğilimlerin sistematiği yorumlandı.

Kapanış oturumunda Ömer Türker ve Yunus Kaplan moderatörlüğünde İslam Siyaset Düşüncesini araştırmaya yönelik yöntem arayışı üzerine istişarelerde bulunulmasının ardından çalıştay sona erdi.

Program Kayıtlarına Ulaşmak İçin:

  1. Oturum için Tıklayınız.
  2. Oturum için Tıklayınız.
  3. Oturum için Tıklayınız.
  4. Oturum için Tıklayınız.