Kurumsal

İSD Katalog Projesi

 

AMAÇLAR VE HEDEFLER

 

Çalışma; siyaset alanında telif edilmiş olan eserlerin önceden belirlenmiş parametreler dâhilinde ortaya konularak nitelikli ilmî çalışmaların yapılmasına imkân sağlamayı başarmıştır. Türkiye’de İslam siyaset düşüncesi üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve bir anlamda kayıt altına alındığı eserler nadir olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında yapılan kataloglama çalışması bu alandaki boşluğu doldurmuştur. Bu eserlerin incelenmesi Türkiye’de İslam siyaset düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, bu alandaki düşüncesinin gelişim ve seyrini ortaya koyması anlamında da önemli kapıları aralamıştır. Proje bağlamında yapılan çalışmalarla birlikte Türkiye’de ve dünyada İslam siyaset düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı eserler detaylı ve açıklamalı bir şekilde kayıt altına alınmış ve online olarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Sonuç olarak, İslâm siyaset düşüncesi konusunda ortaya konmuş bütün eserlerin bütün dünya kütüphanelerinde bulunan yazmalarının açıklamalı bir şekilde kataloglanması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, İslam siyaset düşüncesini anlama çabalarına önemli açılımlar getirmiştir. Bunun dışında çalışma ayrıca şunları gerçekleştirmiştir:

 - Türk ve İslâm dünyasına ahlak düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmış; çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmuştur,

- İslâm siyaset düşüncesine ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmiş,

- İslâm düşüncesi araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam siyaset düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmuş,

- Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturarak, akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmalar yapmıştır.

 

PROJENİN ÖNEMİ

 

Modern dönemde yapılan GAL ve GAS gibi son derece önemli katalogların artık yetersiz kaldığı bilinmektedir. GAL başlangıcından modern döneme kadar İslâm medeniyeti ve kültürüne ait bütün eserlerin yazmalarının kataloglanmasını hedeflemiş olmakla birlikte, bunların oldukça sınırlı bir kısmını kapsayabilmiştir. Ayrıca bu eserde pek çok hatanın bulunduğu da bilinmektedir. İlim dünyasında hâlâ en makbul kabul edilen katalog olan GAS ise daha titiz bir şekilde hazırlanmış olmakla birlikte, beşinci hicrî asra kadar olan dönemi ve kısmen beşinci hicri asrı kapsadığı için geri kalan döneme ait eserler söz konusu kataloglama işleminden geçmemiş bulunmaktadır. Belirli bir alanda da olsa bu açığın kapatılması gerek eser miktarı gerekse çeşitliliğinin fark edilmesi açısından son derece önemlidir. Diğer taraftan İLEM’de 2017-2018 yılları arasında İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu Projesi gerçekleştirilmiş ve Miladi 7. yüzyıldan 19. Yüzyıla 800 eser belirli tasniflemelere tabi tutularak açıklamalı ve ayrıntılı künye bilgileriyle birlikte kataloglanmıştır. Bu çalışma şu ana kadar ulusal ve uluslararası camiada bu alanda yapılmış en kapsamlı katalogdur. Ancak bu katalog her ne kadar şu ana kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olsa da incelediği döneme yönelik pekçok eserin daha eksik olduğu tespit edilmiş, bunlar kayıt altına alınmıştır.  İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğunun Geliştirilmesi Projesi ile yukarıda altı çizilen hususlarda alana katkı yapmış ve nadir olarak yapılan açıklamalı bir katalog çalışması geliştirilerek daha iyi bir hale getirilmiştir. Bu yönüyle katalog çalışması hem izahlı olması hem de ele aldığı dönem itibarıyla İslam siyaset düşüncesi açısından Türkiye’de ve Dünya’da ilk olma özelliğini taşımaktadır