Kurumsal

HAKKINDA

 

TARİHÇE

 

İLEM İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ile İslam siyaset düşüncesinin modern ile klasik dönemleri arasındaki sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, İslam’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem haline getirilmesi ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanması projenin temel amaçları arasındadır. İslam Siyaset Düşüncesi Projesinin ilk aşaması 2016 yılında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre içinde proje kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiş, çeşitli yayınlar neşredilmiş ve İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğunun ilk versiyonu hazırlanarak istifadeye sunulmuştur. Aradan geçen 3 yılın ardından 2022 yılında İslam Siyaset Düşüncesi Projesinin ikinci aşamasına yeni çalışmalar ve ekipler eklenerek tekrardan başlanmıştır.

 

MOTİVASYON

 

Türkiye’deki modern dönem öncesi ilmi mirasımıza dair (b)ilgi eksikliği her geçen gün farklı ve yeni çalışmalar ile telafi edilmektedir... Klasik dünyayı şekillendiren ilim geleneğinin keşfi, ihyası, günümüze aktartılması ve modern dönemdeki tartışmalarla irtibatlandırılması önemlidir. Bunu yaparken de onun kendine has kavram dünyasıyla irtibatlı hareket etmek ve tartışmalardaki süreklilikleri ve kırılmaları ortaya koymak gereklidir. Bunun için diğer disiplinlerle birlikte “Siyaset Düşüncesi” kapsamında yapılacak çalışmaların önemi günden güne artmaktadır. Söz konusu bu bilimin altı disiplini olan “İslam Siyaset Düşüncesi” olunca önemi çok daha ehemmiyetli olmaktadır.Kısa bir araştırma neticesinde görüleceği gibi Türkiye’de İslam Siyaset Düşüncesi üzerine yazılan ve farklı yönleriyle ele alınan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin farklı açılardan üretildiği, tartışıldığı ve bir anlamda yeniden günümüze aktarıldığı çalışmalar sınırlı kalmıştır. Alanın daha geniş ve kapsamlı konuları içerdiği inancından hareket eden İslam Siyaset Düşüncesi Projesi siyasetin farklı alanlarını tartışmaya açmakta; bugünü anlamak, geleceğe yön vermek maksadıyla siyaset düşüncesi geleneğiyle irtibat kurmayı önemsemektedir.  

 

HEDEF KİTLE

 

Türkiye’de ve Dünya’da İslam Siyaset Düşüncesi alanında çalışma yapan araştırmacılar bu projenin genel hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu çalışma bir manada bu alanda çalışma yapan araştırmacıları birinci elden kaynaklara götürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber bu çalışma, düşüncenin gelişimini ve üretilişini görünür hale getirerek, menfi/müspet yaklaşımların müessiri olmuş İslam Siyaset Düşüncesini yeniden anlamak isteyenler için önemli bir fırsat doğuracaktır. Keza Türkiye ve uluslararası akademik camiada yayıncılık alanında çalışmalar yapan ilgili kişiler için de önemli bir malzeme sunulmuştur.

Sonuç olarak gerek kişiler gerek kavramlar gerekse de tarihi seyrin takibi üzerine odaklanması açısından biyografi, monografi vb. çalışmalar yapan araştırmacılar için, en genel manasıyla ise düşünce tarihi araştırmacıları için bu çalışma önemli çıktılar ortaya çıkmıştır..

 

AMAÇLAR VE HEDEFLER

 

Proje; siyaset alanında telif edilmiş olan eserlerin önceden belirlenmiş parametreler dahilinde ortaya konularak nitelikli ilmi çalışmaların yapılmasına imkan sağlanmasını başarılmıştır. Türkiye’de İslam Siyaset Düşüncesi üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve bir anlamda kayıt altına alındığı eserler nadir olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda kataloglama çalışması alandaki önemli boşluk doldurulmuştur. Bu eserlerin incelenmesi Türkiye’de İslam Siyaset Düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve kişileri derli toplu bir şekilde ortaya çıkarmasıyla birlikte bu alana dair düşüncenin gelişim ve seyrini ortaya koyması anlamında da önemli kapıları aralamıştır. Proje bağlamında yapılmış çalışmalarla birlikte Türkiye’de ve dünyada İslam Siyaset Düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı eserler incelenmiş ve yeni eserler telif edilmiştir.Proje kapsamında yapılan çok yönlü-boyutlu çalışmalarla siyaset alandaki önemli bir boşluk doldurulmuştur. Bu ve benzeri çalışmalarla günümüz aydın ve akademisyenler tarafından nüfuz edilmesi zor mesele ve metinler artık ulaşılabilir hale gelmiş; İslam Siyaset Düşüncesini derinlemesine işleyen eserler kaleme alma imkanının oluşması sağlanmıştır. Böylece projeyle, bir yandan mevcut çağdaş düşünce gündemi, diğer yandan klasikler listesi üzerinde esaslı çalışmaların vücut bulması sağlanmıştır.

Yine proje kapsamında yapılan seminerler, atölyeler, yuvarlak masa toplantıları ve telif eserlerle birlikte İslam siyaset düşüncesine dair tematik bir okuma yapılmıştır. Bu çalışmalar, İslam Siyaset Düşüncesini anlama çabalarına önemli açılımlar getirmiştir.

 

İÇERİK VE KAPSAM

 

İslam Siyaset Düşüncesi Projesinin ikinci etabında 3 somut çalışma (proje) yürütülecektir. Bunlardan ilki Ömer Türker koordinatörlüğünde Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Yorumlamak Projesi’dir. İkinci proje ise Özgür Kavak koordinaötürlüğünde İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğunun Geliştirilmesi Projesi’dir. İSD Projesinin ikinci aşamasında yürütülecek son proje ise alana dair kaynak – referans kitap hazırlığı projesini oluşturmuştur. Süleyman Güder, Ahmet Köroğlu, Özgür Kavak editörlüğünde hazırlanacak  İslam Siyaset Düşüncesinde Temel Kavramlar, Meseleler ve Yaklaşımlar başlıklı kitap ile alana dair önemli bir katkı sunulmuş olacaktır. 

 

EKİP