Kurumsal

İSD Klasik Dönemi Yeniden Yorumlamak Projesi

 

ÖNEM VE AMAÇ

 

Türkiye’de siyaset düşüncesi çalışmaları bilhassa Batı’daki siyaset çalışmaları ekseninde dikkate değer bir gelişme göstermiştir. Fakat diğer pek çok alanda olduğu gibi siyaset alanında İslam’ın klasik döneminde geliştirilen siyasi kültürü ile Türkiye’de cari olan siyasi kültür alanında ciddi bir irtibatsızlık bulunmaktadır. Bilhassa tarihçi ve ilahiyatçıların Türk ve İslam siyasi düşünce ve kültürü hakkında yaptığı çalışmalar oldukça önemli olsa da kendi aralarında bir bütünlük oluşturmaktan ve Türkiye’deki siyasi düşünceyi dönüştürmekten uzaktadır. Ayrıca bu çalışmalar, klasik dönemde geliştirilmiş siyasi düşünce ve kültürün hala temel teorik çerçevesini dahi ortaya koymaktan uzaktır. Siyaset düşüncesi alanında klasik teorik çerçevelerin ortaya konulması, karşılaştırılması, yeni kavramların üretilmesi, mevcut yapının eleştirel bir zihinle değerlendirilmesi bu sorunun çözümünde esaslı değişiklikler yapacaktır. Bu proje de bu bağlamda büyük önem arz etmektedir.

Bu projenin temel amaçları şunlardır:

 

a) Siyaset düşüncesi alanında yeni imkanlar ve araştırma alanları açmak, çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,

b) Siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece halihazırdaki siyasi sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmek,

c) Klasik dönem İslam siyaset kültürüne ait mirası, çağdaş siyaset düşüncesi alanında ileri teorilerle taşıyıcı kavramlar, temel meseleler, temel değerler ve amaçlar bakımından taşıyabilmek, 

d) İslam medeniyeti araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam siyaset düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak, 

e) Bu çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmek,

 

KAPSAM

 

Projenin kapsamı, klasik dönem İslam siyaset düşüncelerinin kurucu metinleri, temel teorileri, taşıyıcı kavramları, yönlendirici değerleri, eleştirel okuma ve değerlendirme yöntemleri, devlet yapıları, rejim türleri ve siyasi politikaları, bu alanlarda eser yazmış düşünürler ve bu husustaki çağdaş çalışmalardır. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler kalemleri herhangi bir önem sırası gözetilmeden yürütülecektir:

 

a) Ders, konferans, çalıştay, sempozyum vb. toplantılar.

b) Belirlenen konularda deneme, makale, kitap seviyesinde telif eserler,

c) Gerekli görülen makale ve kitapların tercümeleri,

d) İslam siyaset düşünce hakkında henüz yayımlanmamış eserleri tahkiki,